Søer som fosforminer

Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer. Forløbet foregår i samarbejde med Syddansk Universitet.

Hvordan får vi bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer? Det skal du og dine elever undersøge i vores virksomhedscase Søer som fosforminer, som er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet.

Sådan gør du

Start med at udfylde denne formular, så vi ved, at du er interesseret i casen. Det giver os nemlig mulighed for at få midler til at udvikle nye virksomhedscases.

Vælg derefter, hvordan du vil benytte casen:

  1. Brug casen sammen med virksomheden
  2. Brug casen direkte i din undervisning – og uden at arbejde sammen med virksomheden

Vi anbefaler, at du bruger casen sammen med virksomheden. Her kommer eleverne nemlig helt tæt på virksomhedens medarbejdere, når I f.eks. deltager i kickoff, pitch eller virksomhedsbesøg.

Læs mere om, hvordan du bruger casen sammen med virksomheden.

Om casen

Danmark og andre EU-lande importerer store mængder fosfor, som spredes på markerne for at øge plantevæksten. Landbruget kan ikke klare sig uden, men forårsager samtidig forurening af vandmiljøer. Kan vi med ny viden og nye metoder gøre os mindre afhængig af importeret fosfor?

Fosfortilførslen til vandmiljøet kan lede til store ophobninger i sø- og havbunde. Fosformængden er her ofte bundet til jern(III)-ioner og når disse reduceres til jern(II)-ioner under iltfattige forhold (f.eks. om sommeren) frigives fosfat fra bunden, hvilket kan føre til en høj planteproduktion og algeopblomstring i vandet. Jo flere alger der er i en sø, jo dårligere er sigtedybden.

Koncentrationen af næringsstoffer, og især fosfor, er således afgørende for søernes økologiske tilstand, idet den dårlige sigtedybde gør, at lys ikke kan trænge ned til undervandsplanterne, så de kan vokse og producere ilt. Undervandsplanterne virker desuden som gemmesteder for smådyr og fiskeyngel, og er således essentielle for opretholdelse af en bæredygtig fiskebestand.

For at kunne mine fosfor fra søen er det muligt dels at fjerne fra den opløste fosforpulje eller kemisk at oprense fosfor fra bundsedimentet. Lektor Kasper Reitzel fra Syddansk Universitet vurderer, at der er omkring seks tons fosfor alene i de øverste 20 cm af sedimentet. Men for at gøre brug af fosforen fra sedimentet er det nødvendigt at finde en skånsom metode, der kan fjerne vandet uden at lede fosforen med det ud i søen igen.

Traditionelt er søer blevet reduceret i fosformængde ved enten at opgrave det fosforholdige sediment eller ved tilsætning af aluminium, der udfælder opløst fosfor fra vandet. Men begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på økosystemet i søen. Derfor vil forskere gerne finde en mere skånsom metode til at trække fosfor ud af søer, så det kan blive anvendt et sted, hvor det vil gøre mere gavn.

Ved at flytte sedimentet fra søen direkte op på en mark, vil det kun være noget af fosforen, der kan indgå som direkte næringsstof for nye planter. Et andet problem vil være at overskydende fosfor vil blive transporteret med vand og vind ud i vandmiljøet igen. Der skal derfor udvikles på, hvorledes fosforindholdet kan udvindes bedst muligt. Yderligere kan sedimentet indeholde en større eller mindre grad af tungmetaller såsom cadmium samt andre miljøfremmede stoffer, som kan kræve særlig håndtering af sedimentet.

Unge Forskere

Elevernes løsninger kan indsendes til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Giv feedback

Har du brugt materialet i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Biologi, Bioteknologi, Geografi, Kemi

Sted

Online eller hos Syddansk Universitet

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Fosfor – Fra problem til løsning

'Fosfor – Fra problem til løsning' er et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Læs mere

Søens digitale tvilling

Eleverne skal undersøge, hvordan man med højfrekvente data kan forudsige, hvad der vil ske i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med WaterITech og Aarhus Universitet.

Læs mere

Kontakt

Kontakt