Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø.

For at kunne genoprette forurenede søer er det vigtigt at kende til de kemiske og biologiske principper, der ligger til grund for søens tilstand. I ferskvandssystemer er det primært fosfor, der er årsag til de dårlige økologiske forhold. En stor andel af fosforen er bundet i sedimentet. For at fjerne overskydende fosfor fra en sø, kan det derfor være nødvendigt at fjerne fosfor fra sediment såvel som fra vandet i søen.

Traditionelt er søer blevet reduceret i fosformængde ved enten at opgrave det fosforholdige sediment eller ved tilsætning af aluminium, der udfælder opløst fosfor fra vandet. Men begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på økosystemet i søen. Derfor vil forskere gerne finde en mere skånsom metode til at trække fosfor ud af søer, så det kan blive anvendt et sted, hvor det vil gøre mere gavn.

For at kunne mine fosfor fra søen er det muligt dels at fjerne fra den opløste fosforpulje i vandsøjlen eller kemisk at oprense fosfor fra bundsedimentet. Lektor Kasper Reitzel fra Syddansk Universitet vurderer, at der er omkring seks tons fosfor alene i de øverste 20 cm af sedimentet. Men for at gøre brug af fosforen fra sedimentet er det nødvendigt at finde en skånsom metode, der kan fjerne vandet uden at lede fosforen med det ud i søen igen. I designet af en bæredygtig sø-robot, der kan mine fosforen fra bund-sedimentet uden negativt at påvirke miljøet i søen, er der derfor en række parametre, der skal tages med i overvejelserne – nemlig kontrollen af dybden af det opfangede sediment, fjernstyring af opfangeren samt en mulighed for let at adskille sedimentet fra vand.

Problemstillinger

Til hver problemstilling er der tilknyttet en materialeliste med forslag til litteratur og aktiviteter. Arbejdet omkring den enkelte problemstilling kan udfoldes i forskellig grad, ligesom problemstillingerne kan tages i tilfældig rækkefølge.

Det er også muligt at arbejde med flere indfaldsvinkler til de overordnede cases ved at undersøge andre problemstillinger end dem, der her er præsenteret eller at udelade nogle af problemstillingerne.

  • Information fra sedimentanalyse?
  • Hvor findes den bedste fosforkilde?
  • Kan udviklingen af sø-robotten gøres bæredygtig?
  • Hvordan miner man nænsomt en sø?
  • Søforvaltning og sørestaurering

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Landsdel

Fyn, Sjælland, Hovedstaden, Sønderjylland, Nordjylland, Midtjylland

Sted

På gymnasiet, Hos en virksomhed

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Læs mere

Ormstrup sø

'Fosfor – Fra problem til løsning' er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Kontakt

Kontakt