Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novonesis.

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Dette gøres ved at undersøge mutationer i enzymet Xylanase og undersøge mutationernes betydning for reaktiviteten af enzymet. Forløbet foregår i samarbejde med Novonesis.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Novonesis præsenterer en virksomhedscase. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter. Midt i forløbet vil det være muligt at sende en mail med spørgsmål til medarbejdere fra Novonesis, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet slutter med en postersession hos Novonesis i Kgs. Lyngby, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Novonesis, der giver eleverne feedback på deres arbejde.

Bioteknologi A

Faglige mål

 • Opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation.
 • Formulere og analysere bioteknologiske problemstillinger under anvendelse af fagsprog, symboler og nomenklatur.
 • Relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden.
 • Dokumentere og formidle eksperimenter og undersøgelser både mundtligt og skriftligt.
 • Analysere, vurdere og perspektivere bioteknologiske metoder inden for udvalgte områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.
 • Analysere og diskutere bioteknologiske problemstillinger i et samfundsmæssigt, miljømæssigt og etisk perspektiv.

Kernestof

 • Enzymer − opbygning og funktion, herunder de enzymatiske hovedgrupper − enzymkinetik, herunder reaktionshastighed og aktiveringsenergi Michaelis-Menten
 • Supplerende stof​
 • Det supplerende stof vælges inden for områderne sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion, miljøbeskyttelse og etik.
 • Det supplerende stof skal omfatte både forsknings- og anvendelsesaspekter.
 • Det supplerende stof skal give mulighed for samspil med studieretningsfagene.

Kemi B og A

Faglige mål

 • Anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger.
 • Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke, i en konkret faglig sammenhæng.
 • Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.
 • Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
 • Anvende relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer til analyse og vurdering.

Kernestof

 • Organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, aminer og carboxylsyrer, phenoler, amider og amisosyrer.
 • Biokemi: Opbygning af og udvalgte egenskaber for makromolekylerne enzymer.
 • Eksempel på makromolekyler
 • Kemiske bindingstyper og opløselighedsforhold, eksempler på strukturisomeri.
 • Reaktionskinetik, herunder reaktionsorden, katalyse og hastighedskonstantens temperaturafhængighed.

Supplerende stof​

 • Ved udvælgelsen af det supplerende stof skal det sikres, at kemis anvendelsesorienterede aspekter træder klart frem.
 • Der skal indgå områder med relation til elevernes hverdag, den aktuelle debat eller kemis betydning i global sammenhæng
 • Det supplerende stof skal omfatte mindst ét forløb, der fokuserer på et nyere kemisk forskningsemne.

Karrierelæring

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Klasse

Gymnasier

Fag

Bioteknologi, Kemi

Landsdel

Hovedstaden

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Læs mere

Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt