Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novozymes.

Hvordan kan enzymer bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og vores samfund? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Novozymes.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Novozymes præsenterer en virksomhedscase. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter, hvor de får mulighed for at bruge autentisk data fra Novozymes. Midt i forløbet vil det være muligt at sende en mail med spørgsmål til medarbejdere fra Novozymes, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet slutter med præsentationer på LIFE Campus i Lyngby, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Novozymes, som giver eleverne feedback.

Kernestof

Bioteknologi A

Faglige mål

 • Opsamle, efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser under hensyntagen til fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation.
 • Formulere og analysere bioteknologiske problemstillinger under anvendelse af fagsprog, symboler og nomenklatur.
 • Relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden.
 • Dokumentere og formidle eksperimenter og undersøgelser både mundtligt og skriftligt.
 • Analysere, vurdere og perspektivere bioteknologiske metoder inden for udvalgte områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.
 • Analysere og diskutere bioteknologiske problemstillinger i et samfundsmæssigt, miljømæssigt og etisk perspektiv.

Kernestof

 • Enzymer − opbygning og funktion, herunder de enzymatiske hovedgrupper − enzymkinetik, herunder reaktionshastighed og aktiveringsenergi Michaelis-Menten
 • Supplerende stof​
 • Det supplerende stof vælges inden for områderne sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, biologisk og kemisk produktion, miljøbeskyttelse og etik.
 • Det supplerende stof skal omfatte både forsknings- og anvendelsesaspekter.
 • Det supplerende stof skal give mulighed for samspil med studieretningsfagene. Matematik

Kemi B og A

Faglige mål

 • Anvende fagbegreber, fagsprog, modeller og metoder til at beskrive, analysere og vurdere kemiske problemstillinger.
 • Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke, i en konkret faglig sammenhæng.
 • Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om kemiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.
 • Anvende fagets viden og metoder til analyse, vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske eller miljømæssige problemstillinger med kemisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
 • Anvende relevante matematiske modeller, metoder og repræsentationsformer til analyse og vurdering.

Kernestof

 • Organisk kemi: carbonhydrider, alkoholer, aminer og carboxylsyrer, phenoler, amider og amisosyrer.
 • Biokemi: Opbygning af og udvalgte egenskaber for makromolekylerne enzymer.
 • Eksempel på makromolekyler
 • Kemiske bindingstyper og opløselighedsforhold, eksempler på strukturisomeri.
 • Reaktionskinetik, herunder reaktionsorden, katalyse og hastighedskonstantens temperaturafhængighed.

Supplerende stof​

 • Ved udvælgelsen af det supplerende stof skal det sikres, at kemis anvendelsesorienterede aspekter træder klart frem.
 • Der skal indgå områder med relation til elevernes hverdag, den aktuelle debat eller kemis betydning i global sammenhæng
 • Det supplerende stof skal omfatte mindst ét forløb, der fokuserer på et nyere kemisk forskningsemne.

Karrierelæring

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).