Skolevirksomheds­samarbejde styrker elevernes motivation og læring 

Ny undersøgelse fra Naturvidenskabernes Hus og Rambøll Mangement Consulting viser, at langt de fleste lærere mener, at skolevirksomhedssamarbejde styrker elevernes motivation og læring. Men tid, ressourcer og kompetencer lægger også hindringer i vejen for det gode skolevirksomhedssamarbejde.

80 procent af danske udskolingslærere i naturfag og matematik angiver i en helt ny undersøgelse, at et samarbejde mellem en skole og en virksomhed kan øge elevernes motivation. Næsten lige så mange, nemlig 79 procent, angiver at skolevirksomhedssamarbejder styrker elevernes læring. Undersøgelsen er foretaget af Naturvidenskabernes Hus og Rambøll Management Consulting blandt 300 lærere i naturfagene og matematik.

UNDERSØGELSEN BELYSER HOLDNINGER, BEHOV OG BARRIERER

Undersøgelsen kortlægger lærernes holdning til – og brug af – skolevirksomhedssamarbejde. Og den skal bruges til at videreudvikle Naturvidenskabernes Hus’ arbejde med skolevirksomhedssamarbejde, fortæller Maiken Lykke Lolck, konstitueret direktør i Naturvidenskabernes Hus.

”For første gang har vi et samlet billede af, hvad holdningen er til skolevirksomhedssamarbejde blandt udskolingslærerne i naturfagene og matematik. Og den er meget positiv. Vi kan konkludere, at langt de fleste lærere gerne vil, men mangler noget hjælp og støtte til det gode skolevirksomhedssamarbejde. Og det kan vi give dem,” siger hun.

Gennem Tektanken tilbyder Naturvidenskabernes Hus nemlig gratis undervisningsforløb med skolevirksomhedssamarbejder til lærere over hele landet. Virksomhederne står klar og undervisningsmaterialet er udarbejdet og gratis til rådighed for lærerne. Formålet er, at eleverne skal ud på virksomhederne og koble teorien fra naturfagene og matematik til virkeligheden.

LANGT DE FLESTE LÆRERE VIL GERNE INDGÅ I ET SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE

Mens kun 4 procent af lærerne angiver, at de ikke ønsker at samarbejde mere med virksomheder i deres undervisning, angiver hele 71 procent, at de gerne vil.

Samtidig siger kun 15 procent, at de i høj eller i meget høj grad føler sig klædt på til at inddrage virksomhederne i undervisningen. Lærere der med sikkerhed ville kunne udpege og kontakte de rigtige virksomheder til et godt samarbejde – og forstå deres faglighed – er også klart i undertal, viser undersøgelsen.

TID, RESSOURCER, VIRKSOMHEDSMANGEL OG EGNE KOMPETENCER ER DE STØRSTE BARRIERER

Undersøgelsen fokuserer også på, hvad der er de største barrierer for skolevirksomhedssamarbejde. Og her er tendensen tydelig. Manglende tid er den klart største forhindring, når lærerne skal ud af skolen og besøge en virksomhed. Godt en tredjedel angiver, at deres egne kompetencer er mangelfulde i forhold til at inddrage virksomheder i undervisningen, samt at der er mangel på virksomheder, der vil åbne dørene.

Undersøgelsen viser også, at 8 ud af 10 lærere, der har arbejdet med et skolevirksomhedssamarbejde, har gjort det helt på eget initiativ eller på et fælles initiativ på egen skole. Det er et problem, mener Maiken Lykke Lolck.

”Når undersøgelsen viser, at det i meget stort omfang er op til lærerne selv at få et skolevirksomhedssamarbejde op at stå, så er det ikke så mærkeligt, at tid bliver peget på som en barriere,” siger hun.

NATURVIDENSKABERNES HUS HAR LØSNINGERNE, MEN KENDSKABET ER FOR LILLE

Samtidig med at lærerne mangler støtte og ressourcer, så er det for få, der kender Naturvidenskabernes Hus’ færdige koncepter og undervisningstilbud i hele landet, som alle interesserede lærere umiddelbart kan gå ind og tilmelde sig. De såkaldte Tekcases er færdige opgaver, der allerede er koblet på en virksomhed. Det minimerer forberedelsestiden for læreren markant.

”Selvom vi har over 400 virksomheder med i Tektanken og har over 280 undervisningsforløb med virksomhedsbesøg frit tilgængelige for lærerne, så skal vi arbejde endnu mere på, at lærerne opdager os og bruger vores tilbud,” siger Maiken Lykke Lolck.

STRATEGISK INDSATS I KOMMUNERNE

Samtidig arbejder Naturvidenskabernes Hus sammen med 11 kommuner om efteruddannelse af lærere i skolevirksomhedssamarbejde i efteråret 2019. Og det er her, potentialet for alvor bliver stort, pointerer Maiken Lykke Lolck.

”Vi tror på, at det er afgørende for udbredelsen af skolevirksomhedssamarbejde, at der bliver arbejdet strategisk med det i kommunerne. Vi tilbyder derfor alle kommuner en pakke, hvor vi finder interesserede virksomheder i en given kommune og samtidig klæder kommunens lærere på til at indarbejde virksomhedsbesøg i den faglige undervisning.”

Naturvidenskabernes Hus arbejder nemlig både på at få endnu flere virksomheder med i Tektanken og åbne dørene for skolerne, men også på at skolevirksomhedssamarbejde bliver en strategisk indsats i landets kommuner.

Arbejdet er ifølge Maiken Lykke Lolck målrettet mod at nedbryde de fire største barrierer:

”Undersøgelsen viser os, at vi arbejder i den rigtige retning. Ved at få endnu flere virksomheder i hele landet til at åbne dørene, mindsker vi afstanden til skolerne. Og ved at tilbyde færdige undervisningsforløb og opkvalificering, klæder vi lærerne på. Både så de får styrket deres kompetencer og skal bruge langt mindre tid og ressourcer på det gode skolevirksomhedssamarbejde.”

Ud over at tilbyde undervisningsforløb med virksomhedsbesøg, så er det også Naturvidenskabernes Hus, der står bag Girls’ Day in Science den 2. oktober og Naturfagsmaraton.

FRA UNDERSØGELSEN

  • 71 procent af lærerne vil gerne arbejde mere med virksomheder.
  • 80 procent af lærerne mener, at et samarbejde mellem skole og en virksomhed kan øge elevernes motivation. Næsten lige så mange, nemlig 79 procent, angiver at skolevirksomhedssamarbejder styrker elevernes læring.
  • Hele 82 procent af lærerne angiver tid som en forhindring. Manglende økonomiske ressourcer til fx transport kommer med 55 procent ind på en andenplads, mens mangel på virksomheder, der vil åbne dørene, er et problem for 39 procent. 31 procent angiver manglende kompetencer hos dem selv, som en barriere.
  • Alle barriererne kan fjernes eller mindskes markant, hvis lærerne benytter sig af Tektankens gratis undervisningsforløb med virksomhedsbesøg.

Repræsentativ undersøgelse blandt 300 udskolingslærere i naturfag og matematik foretaget i sommeren 2019. Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet og gennemført af Naturvidenskabernes Hus og Tektanken i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Hent undersøgelsen her.

Kontakt

Kontakt