Nye perspektiver på grønne virksomhedsforløb og STEM-undervisning i Region Midtjylland

Rambølls seneste analyse afdækker nøglepunkter for grønne virksomhedsforløb og kompetenceløft af lærere på gymnasier og erhvervsskoler i Region Midtjylland. Lærere og ledere opfordres til at læse rapporten for at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Elever på en virksomhed undersøger træ sammen med en medarbejder

I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og fem regionale fyrtårne har Rambøll Management Consulting gennemført en analyse af behovet for grønne virksomhedsforløb og kompetenceløft blandt lærere på gymnasier og erhvervsskoler i Region Midtjylland

Fokus er rettet mod at forstå institutionernes behov og ønsker for samarbejde med virksomheder om undervisningsforløb inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Rapporten identificerer også behovet for kompetenceløft blandt undervisere og ledere og den påpeger centrale overvejelser ved etablering af en fælles regional indsats.

Baseret på interviews med STEM-undervisere og ledelsesrepræsentanter fra 11 uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, udgør rapporten et grundigt fundament for kommende initiativer. Bilagsmaterialet giver yderligere indsigt i metoden, og rapporten sigter mod at understøtte et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regionen.

Tid, transport og en lokal koordinator

Analysen fremhæver, at begrænset tid og et omfattende pensum kan føre til undervisernes nedprioritering af virksomhedsforløb. Derfor er det afgørende, at udviklingen af disse forløb tager højde for forskellige fags læringsmål og ikke er tidskrævende for underviserne. 

Rapporten peger også på udfordringer med transport i forbindelse med virksomhedsbesøg og foreslår virtuelle alternativer for at imødekomme disse barrierer.

Vi skal også lære, at det værdifulde ikke altid ligger i vores snævre pensum. At se det direkte med øjnene i stedet for gennem en model eller teori, det kan virksomhederne hjælpe med. 

Underviser, HTX

Desuden opfordrer analysen til etablering af en koordinatorrolle for at lette kontakten mellem undervisere og virksomheder. Dette kan skabe mere strukturerede samarbejdsprocesser og styrke netværksbaserede forbindelser. 

Virksomhedernes engagement og motivation er også identificeret som afgørende for et vellykket samarbejde, og det anbefales at skabe en regional indsats, der tager højde for virksomhedernes motivation og ressourcer.

Sådan rent motivationsteoretisk, så er det velkendt, at hvis problemstillingerne giver mening for eleverne, så er der større sandsynlighed for, at de arbejde med dem.

Leder, STX

Fagligt match og fleksibilitet

For at optimere virksomhedsforløbene skal forløbene balancere elevernes interesser, fagenes krav og bekendtgørelser. For de adspurgte undervisere oplever udfordringer med at imødekomme disse aspekter inden for en begrænset tidsramme, og derfor er det vigtigt at tænke forskellige faglige mål ind i designet af virksomhedsforløbene.

Det [virksomhedsforløb, red.] kan afhjælpe det efterslæb, vi har herinde. Vi er ikke up-to-date, og det ville kræve alt for meget af os at skulle undervise i og være med på alle trends.

Underviser, EUD

Rambølls rapport understreger behovet for fleksibilitet i virksomhedsforløbene for at imødekomme undervisernes forskellige behov. Nogle foretrækker samskabelse af forløb, mens andre ønsker færdigudviklede forløb. En afbalanceret tilgang, der tager højde for disse forskellige præferencer, kan styrke virksomhedssamarbejdet.

Behov for kompetenceløft

Analysen viser, at de undervisere, der blev spurgt, ikke nødvendigvis mener, at de mangler faglige kompetencer for at samarbejde med virksomheder om et forløb. I stedet peger analysen på, at de oplever en mangel på færdigheder til at identificere relevante virksomheder at samarbejde med, etablere kontakt til dem og derefter koordinere fokus og indhold i et forløb relateret til bæredygtighed og grøn omstilling. Lederne påpeger imidlertid behovet for at forbedre undervisernes faglige viden inden for grøn omstilling og bæredygtighed, fordi det er et område, der udvikler sig hurtigt. Disse synspunkter uddybes yderligere i næste afsnit.

Om rapporten

Rapporten, med titlen “Afdækning af behov for grønne virksomhedsforløb og kompetenceløft af lærere på gymnasier og erhvervsskoler”, er tilgængelig her på siden og danner grundlag for udviklingen af en fælles regional indsats for grønne undervisningsmiljøer i Region Midtjylland – og i andre regioner. 

Undervisere, ledere og interessenter i det danske STEM-landskab opfordres til at læse rapporten for at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i grøn omstilling.

Rapporten er udgivet i marts 2023.

Kontakt

Kontakt

Kontakt