Sundhed og trivsel med teknologi

Hvordan kan vi bruge teknologi til at øge sundhed og trivsel blandt ældre mennesker på et plejehjem? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, hvor de både skal besøge et plejehjem og Naturvidenskabernes Hus.

’Sundhed og trivsel med teknologi’ består af tre dele: 

 1. Eleverne besøger et plejehjem, hvor de indkredser en problemstilling.
 2. Eleverne besøger Naturvidenskabernes Hus, hvor de finder en løsning på deres problemstilling.
 3. Eleverne sender billeder eller video til plejehjemmet med løsninger. 

Forløbet er bygget op omkring engineering-metoden og kræver, at eleverne arbejder med en problemstilling både før og efter besøget i Naturvidenskabernes Hus. 

Før besøget i Naturvidenskabernes Hus skal dine elever indkredse en problemstilling i relation til sundhed og trivsel inden for sundhedssektoren. I den forbindelse skal I blandt andet på besøg på et plejehjem. Dine elever skal opdage et uopfyldt behov, der kan lette hverdagen eller gøre den sjovere for de ældre eller de ansatte. Denne problemstilling skal de medbringe på besøgsdagen i Naturvidenskabernes Hus.  

I Naturvidenskabernes Hus præsenteres de for en teknologi (Fable), som kan integreres i løsningen på deres problemstilling, og herefter skal de bygge deres løsning. Endelig skal de dokumentere deres løsning i form af billeder eller video.  

Efter besøget i Naturvidenskabernes Hus skal du sørge for at samle billeder og videoer og sende til plejehjemmet. Der samles desuden op på forløbet i klassen. 

Aktiviteter

Besøg på plejehjem 

Viborg Kommune hjælper dig med en kontakt til et plejehjem. 

I september modtager du en liste med plejehjem, som du skal kontakte og lave en aftale med. I skal besøge plejehjemmet i løbet af januar. Plejehjemmet er informeret om, at I kommer og vil tage godt imod jer. Af hensyn til deres bemandingsplan bedes I have lavet aftale om besøg på et plejehjem senest den 1. december. I bilag 4 kan I se, hvad der er meldt ud til plejehjemmene. 

Besøg i Naturvidenskabernes Hus 

09.00 – 09.15
Velkomst og praktisk info 

09.15 – 10.15 
Eleverne arbejder med basisøvelser til Fable-robotten 

10.15 – 10.45 
Pause 

10.45 – 11.30 
Medbragt problemstilling drøftes. Fabrikation af prototype inkl. programmering 

11.30 – 12.10
Frokostpause 

12.10 – 13.10 
Arbejde videre med prototype. Klargøring af præsentation 

13.10 – 13.50 
Fremlæggelse af løsning. Oprydning 

13.50 – 14.00 
Evaluering og tak for i dag 

Din rolle som lærer på dagen i Naturvidenskabernes Hus: 

Vores formidlere guider jer gennem dagen, men du er stadig meget vigtig. Vi oplever, at lærernes/pædagogernes engagement og deltagelse i dagen er afgørende for elevernes udbytte. 

Vi forventer derfor af dig, at du: 

 • deltager aktivt hele dagen sammen med dine elever. 
 • oversætter/opsamler vigtige pointer ud fra dit kendskab til eleverne. 
 • taler med os om udfordrede elever, så vi kan lave den bedst mulige dag for alle elever. 
 • indgår i konkrete opgaver som en ressource, f.eks. ved at hjælpe eleverne med at finde de rigtige programmeringselementer. 
 • kommer med relevante faglige indspark, der skaber en sammenhæng tilbage til skolen. 
 • hjælper med fremlæggelserne sidst på dagen. 

Forberedelse

 1. Se denne video med dine elever. Her forklares, hvad hele forløbet går ud på:
  https://vimeo.com/708137384 
 2. Aktivér elevernes forforståelse ved at tale med dem om: Kender de til nogle teknologiske tiltag, der hjælper eller forbedrer hverdagen for ældre mennesker? F.eks. en kæle-sæl til plejehjemsbeboere, lys, der tænder automatisk, når man kommer ind ad døren eller en alarmknap til ældre, hvis de falder. 
 3. Lav grupper med to elever i hver. Der vil også være mulighed for en-mandsgrupper, hvis det er nødvendigt.
 4. Fortæl eleverne, at de skal arbejde med engineering-metoden. De gule bobler er lærerstyrede, og de grå er elevernes selvstændige arbejdsproces. Engineering-modellen findes i bilag 1 længere nede i dokumentet.
 5. Lad eleverne forberede besøget på plejehjemmet. Hvad er de nysgerrige på? De kan eventuelt tage udgangspunkt i guiden i bilag 2, der findes længere nede i dokumentet.
 6. Forbered eleverne på, at de skal være gæster i en virksomhed. At de skal besøge nogens hjem, og at de også er på en arbejdsplads. Personalet har lavet om i deres mødeplan for at kunne tage imod dem – sig tak.
 7. Besøg plejehjemmet med dine elever. Lad dem interviewe personalet og observere målgruppen, hvis de får lov.
 8. Når de kommer tilbage fra besøget på virksomheden, formulerer eleverne i gruppen en problemstilling, som de vil arbejde med og som kan gøre hverdagen bedre for de ældre eller personalet. I bilag 3 er der eksempler på mulige problemstillinger. 

VIGTIGT: PROBLEMSTILLINGEN MEDBRINGES I NATURVIDENSKABERNES HUS! 

Efterbehandling

 1. Sørg for, at de korte videoer, som eleverne laver af deres opfindelser i Naturvidenskabernes Hus, gemmes samlet, og send dem efterfølgende til kontakten på plejehjemmet. 
 2. Reflektér sammen over på klassen, hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende teknologi. 
 3. Eventuelt kan I invitere jeres kontakt på plejehjemmet med på den sidste del af dagen, hvor eleverne viser deres løsninger i Naturvidenskabernes Hus 

Formål

At eleverne får erfaringer med: 

 • at løse et problem med engineering-metoden. 
 • de fire naturfaglige kompetenceområder. 
 • programmering ved brug af Fable-robotter. 
 • hvordan digitale teknologier kan udnyttes til opfyldelse af FN Verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel for borgere i elevernes lokalområde. 
 • det fællesfaglige fokusområde: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 
 • det tværgående emne: Innovation og entreprenørskab. 

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).